برگزاری کنفرانس ها

16 دلو 1399

این کنفرانس ها در دانشگاه ها و مراکز تحصیلات عالی و مراکز تحقیقاتی دایر خواهد شد. در عین وقت از مراکز متخصص در جهان اسلام نیز دعوت خواهد شد تا به تنظیم همچو برنامه هایی در جهت متوقف ساختن سیل خون در افغانستان سهمی ایفا نمایند.