رصد خانه

رصد خانه

16 دلو 1399

این رصد خانه، مواد تبلیغاتی مربوط به فرهنگ خشونت را از طریق ترصد پایگاه های انترنتی و تبلیغاتی گروه هایی که محرک تندروی و خشونت بوده اند، پیگیری می نماید.