سخنان محترم عبدالمنان شیوای شرق معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ در همایش افتتاح و بسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان

11 ثور 1400