سخنان محترم نظری پریانی مدیر مسوول روزنامه ماندگار در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون اعتدال

12 ثور 1400

سخنان محترم نظری پریانی مدیر مسوول روزنامه ماندگار در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون اعتدال