سخنرانی دکتر خواجه بشیر احمد انصاری در همایش افتتاح وبسایت و صفحات اجتماعی کانون فرهنگ صلح و اعتدال افغانستان 

5 ثور 1400