اهداف ما

مشروعیت زدایی از تروریزم و مقابله با روایت های افراطگرایانه از دین و برگشت به ارزش ها و تعالیم دینی در جهت تحقق انسجام اجتماعی و ترقی و تعالی کشور